CO2 Prestatieladder Niveau 3

CO2 Prestatieladder

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen een substantieel onderdeel in onze bedrijfsvoering.

Van der Krogt Aanneming en Verhuur B.V. vindt het belangrijk dat er naast een efficiente bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu in onze leefomgeving, dit om een zo leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3P’s (People, Planet, Profit). Dat wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.

Van der Krogt Aanneming en Verhuur B.V. is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactivitieiten daar mede verantwoordeliijk voor zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben ertoe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van onze bedrijfsvoering en onze samenleving in het geheel.

De zorg om ons leefklimaat en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven bestaat sedert 2011.

In 2011 hebben we reeds een CO2 footprint vervaardigd. Van der Krogt Aanneming en Verhuur B.V.  is hier niet mee naar buiten getreden maar echter intern mee aan de slag gegaan.

Vanaf 2012 wordt wekelijks het brandstofverbruik van onze machines en voertuigen geregistreerd hetgeen bewustwording tot gevolge heeft. Bij de investeringen in nieuwe werkmaterieel hebben we gekozen voor energiezuinige machines, onze vrachtauto’s zijn voorzien van EURO 6 motoren.

In 2021 hebben we geïnvesteerd een elektrische minigraver en een elektrische kniklader. Bij een rioleringsproject wat met EMVI is aangenomen en gestart is in 2021 maken we gebruik van HVO100.

Onze maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke reductie, de CO2 emissie in  tonnen is in 2021 met 58,8 %  gedaald t.o.v. 2011. De brutomarge (in €) is in 2021 met 7,8% gedaald t.o.v. 2011.

Sedert 2020 zijn we gecertificeerd conform het handboek CO2– prestatieladder 3.0 niveau 3.

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat hierbij vooral om de bestaande kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu -initiatieven.

CO2 besparen doen we samen het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hierbij gebruik van onze contact-link.